Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a beeem.hu weboldalon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

Ön a Webáruház használatával megismerte, elfogadja, tudomásul veszi és saját magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket illetve megismerte, elfogadja, hozzájárul adatai kezeléséhez, melynek részletezése az Adatkezelési nyilatkozatunkban található.

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Bécsiné Mertl Eszter

Székhely: 7093 Jois Bahnstrasse 21.

Adószám: AT U73206639

E-mail: kapcsolat@beeem.hu

Telefonszám: +36 20 517 3416

Szerződés nyelve: magyar

A tárhely szolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
+36 1 700 2323

2. A rendelés menete, regisztráció, vendég bejelentkezés

A webáruházban kizárólag magyar nyelven, valós adatokkal lehet regisztrációt létrehozni vagy regisztráció nélkül rendelést leadni és ezzel egyidejűleg elektronikus szerződést kötni. Valótlan adatok esetén a szerződés semmis és a Webáruház kizárja a felelősségét.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, a termék oldalán tájékozódht. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni.  A megrendelés folyamatát a „Kosár/Pénztár” oldalon tudja véglegesíteni. Ha a Kosár oldalt választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Tovább kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. 

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 2 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a webáruház részére, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Amennyiben a webáruházban történő rendelés során hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után, a  azonnal tájékoztatjuk Önt az új adatokról. Ön ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Amennyiben megrendelését a személyes átvétel lehetőségének első időpontjától számított vagy futárszolgálattal történő küldés esetén első kézbesítési kísérlettől számított 7 naptári napon belül nem veszi át a szolgáltató eláll a szerződéstől, azt semmisnek tekinti.

Amennyiben nem tudjuk rendelését teljesíteni, mert a termék(ek) nem állnak rendelkezésünkre erről értesítjük Önt, és a Webáruház helyettesítő terméket ajánl fel vagy bármelyik fél elállhat a szerződéstől. Ha Ön időközben előre utalással a vételárat kiegyenlítette, azt haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a fentiekben felsorolt törvények és irányelvek. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a. a terméknek,

b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére az Elállási Időszak alatt. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék a Webáruház címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a számla másolatát, és kérjük, jelölje meg a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Termék árak és fizetés

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. Csomagolási költség pluszban nem kerül felszámításra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, arról Társaságunk tájékoztatja a Felhasználókat, mind az akció időtartalmáról, mind annak feltételeiről a webáruház kiemelt oldalain.

A szállítási díjak a webáruházban, külön táblázatban kerülnek feltüntetésre, a Szállítás költségek fejezetben.

FIZETÉSI MÓDOK:

– előre utalással a megrendelés visszaigazolását követően

Kérjük adja meg rendelési számát a közlemény rovatban!

– Barion egyenleggel és bankkártyával. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A felhasználók bankkártya adatait kizárólag a Barion Payment Zrt kezeli az online fizetéses vásárlásoknál, társaságunknak a bankkártya adatokra nincs rálátása.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjunk, ill. előre utalást kérjünk.

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webáruház tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Webáruház irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. (Tulajdonjog fenntartása)

Minden gondosságunk ellenére is előfordulhat, hogy hibás áron kerül fel termékünk a webáruházba,- nyilvánvalóan téves ár, jelentősen eltérő ár, rendszerhiba miatti 0 ft-os ár, ingyenes ár – , de ebben az esetben webáruházunk nem köteles a termék(ek)et a hibás áron értékesíteni. A webáruház felajánlja a helyes áron történő értékesítést, mely, ha nem megfelelő az ügyfélnek, elállhat a vásárlási szándéktól.

Társaságunk webáruházi rendelések esetén számlát állít ki. 

7. Szállítás és szállítási költségek

A szállítást a Webáruház saját gépjárműveivel illetve postai úton végzi. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet.

A szállítási időkről a szállítási feltételek oldalon tájékoztatjuk.

Készlethiány esetén a Webáruház nem vállal felelősséget ezen irányadó határidő túllépéséért, de telefonon vagy e-mailben a erről tájékoztatást ad vagy küld a megrendelőnek.

A szállítási díj tartalmazza a csomagolás, illetve a második kiszállás (következő munkanap) költségét is, amennyiben az első kézbesítési próbálkozás sikertelen volt.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Webáruháznak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól/sofőrtől kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Webáruház díjmentesen biztosítja.

Az átvételt követően észlelt sérülésért a Webáruház felelősséget nem vállal!

Abban az esetben, ha a társaságunk által történő kiszállítás alkalmával illetve megbízott futárszolgálatos kiszállítás során a rendeléskor megadott címen nem talál senkit, akkor a sofőr/futár a megadott telefonszámon fog jelentkezni a kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Amennyiben e feltétel a Vevő hibájából nem valósulhat meg (hibás telefonszám, nem lehetséges a kapcsolatfelvétel), úgy a rendelt tételeket nem áll módunkban kézbesíteni!

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségen:

e-mail: kapcsolat@beeem.hu

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Webáruház jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a leadott megrendelésekre alkalmazandók.